Статут

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ»

Стаття 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Цей Статут визначає загальні правові, соціальні та економічні основи організації та функціонування ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ», створеної роботодавцями, які на добровільних засадах та у відповідності з чинним законодавством України об’єдналися для здійснення діяльності спрямованої на підвищення ролі роботодавців у соціально-трудових відносинах та для більш ефективної реалізації власних прав та задоволення інтересів і не передбачає одержання прибутку від своєї діяльності.

1.2. «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ» (далі Організація) - є самостійною організацією, яка створена згідно законодавства на підставі добровільного рішення засновників (Протокол № 1 від 14 січня 2003 року), і діє в Одеській області.

1.3. Організація є неприбутковою громадською організацією, яка об'єднує за спільними інтересами на засадах добровільності та рівноправності роботодавців з метою представництва і захисту їх законних прав та інтересів у економічній, соціально-трудовій та інших сферах, а також координації їх діяльності, в тому числі в їх відносинах з іншими сторонами соціального діалогу.

1.4. Організація здійснює свою діяльність на принципах законності та верховенства права, свободи об'єднання, незалежності та рівноправності членів, самоврядності, соціального діалогу, аполітичності, відкритості та гласності, відповідальності за виконання взятих зобов’язань.

1.5. У своїй діяльності Організація керується Конституцією України, Законом України "Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності»",«Про соціальний діалог в Україні», «Про колективні договори і угоди», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про зайнятість населення», цим Статутом, а також рішеннями Конференції членів Організації, прийнятих в межах її компетенції, іншими законодавчими, нормативно-правовими актами, міжнародними договорами України, які застосовуються в Україні, в порядку, передбаченому законом, та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами. чинними для України міжнародними договорами та загальними принципами міжнародного права

1.6.. Організація не несе відповідальності за зобов'язаннями держави так само, як і держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Організації, крім випадків, прямо передбачених законом. Організація відповідає по своїх зобов'язаннях тим належним їй майном, яке вона придбала і має в власності.

1.7. Гарантії діяльності Організації:

1.7.1. Держава гарантує додержання прав та законних інтересів Організації і забезпечує їх реалізацію в установленому законом порядку;

1.7.2. Держава визнає Організацію повноважним представником її членів, захисником їх прав та законних інтересів, співпрацює з Організацією в реалізації її прав, сприяє встановленню з нею ділових партнерських взаємовідносин;

1.7.3. Організація самостійно організовує свою діяльність, проводить Конференції, засідання утворених нею органів, проводить інші заходи, які не суперечать законодавству;

1.7.4. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, професійні спілки, їх організації та об'єднання, політичні партії та інші об'єднання громадян не можуть втручатися у статутну діяльність Організації;

1.7.5. Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Організації, Організація не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, крім випадків, прямо передбачених законом.

1.8. Організація «Одеська обласна асоціація роботодавців півдня України», яка зареєстрована Управлінням юстиції в Одеській області 03 березня 2003 року, відповідно Закону України «Про об’єднання громадян» (Свідоцтво № 696).

Стаття 2

НАЗВА, МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ.


2.1. Повне нйменування Організації:

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ»

Англійською мовою : Organization of employers «Odessa Regional Association of Employers of Southern Ukraine».

2.1.2 Скорочене найменування:

Українською мовою – ОР « ООАРПУ».

Англійською мовою ОЕ -«ОRAESU»

2.2. Назва Організації є її невід'ємною ознакою може використана в цілому чи частково членами Організації лише за рішенням Правління Організації.

2.3.Місцем розташування керівних органів Асоціації є:

Україна, 65107, м. Одеса, вул. Канатна 83, офіс 411

2.4. Організація має свою емблему, прапор, вимпел, пам'ятні медалі та знаки.

2.4.1 Зразки емблеми, прапору та іншої символіки Організація затверджуються її Правлінням та реєструється у порядку, встановленому законодавством України.

Зображення емблеми Організації розміщується на її печатці, бланках, прапорах, вимпелах, знаках тощо.

Стаття 3

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ.


3.1. Організація є юридичною особою за українським законодавством створена за територіальною ознакою та має статус обласної, діяльність якої поширюється на територію Одеської області та можуть діяти, як на території України, так і інших держав у відповідності з чинним законодавством та цим Статутом.

3.2. Права юридичної особи Організація набуває з дати її державної реєстрації.

3.3. Майно Організації становить її власність. Організація володіє, користується і розпоряджається належним їй майном та здійснює відносно нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству.

3.4. Для виконання своїх статутних завдань Організація на добровільних засадах може вступати до об’єднань організацій роботодавців і вільно виходити з них. Для виконання статутних завдань та досягнення мети своєї діяльності Організація має право здійснювати господарську та іншу підприємницьку діяльність безпосередньо або через створені, в порядку передбаченому законом, юридичні особи; бути виконавцем державного замовлення; отримувати гранти та інші права не заборонені чинним законодавством України.

3.5. Організація може вступати до міжнародних організацій роботодавців та їх об’єднань, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки, укладати відповідні угоди, брати участь у здійсненні заходів, що не суперечить міжнародним зобов’язанням України. .

3.6. Організація набуває повноважень від роботодавців – членів Організації стосовно встановлення конкретних соціальних норм в тарифних ,територіальних , галузевих та інших угод, які в подальшому будуть обов’язковими для виконання самими роботодавцями (мінімальна заробітна плата, між тарифні співвідношення, мінімальні соціальні пільги і гаранти, функціонування соціально – культурних закладів тощо).

3.7. Організація має самостійний баланс, рахунки в банках та інших фінансових установах, круглу печатку та штампи із своїм найменуванням та інші реквізити, які затверджуються Головою Правління Організації.

3.8. Організація може мати свою символіку (эмблеми, вимпел , прапор, пам’ятні медалі та знаки, тощо). Зображення емблеми Організації розміщується на її печатці.

Зразки символіки Організації затверджуються її Правлінням і підлягають державній реєстрації відповідно до закону.

Стаття 4

МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ.


Основною метою діяльності Організації є представництво та захист законних інтересів роботодавців - членів Організації у економічній, соціально-трудовій та інших сферах, у тому числі в їх відносинах з іншими сторонами соціального партнерства відповідного рівня, сприяння інтеграції та взаєморозумінню роботодавців України.


4.2.Основними завданнями Організації є: Основними завданнями (напрямками діяльності) Організації є:

- розвиток підприємницького руху в Україні та створення організацій (об’єднань) промисловців і підприємців в містах і районах Одеської області.;

забезпечення представництва і захисту прав та законних інтересів роботодавців у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, професійними спілками, іншими громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами, організаціями та утвореними ними органами;

співробітництво з органами державної влади та місцевого самоврядування,професійними спілками, їх об'єднаннями, іншими організаціями найманих працівників та забезпечення представництва та захисту законних прав та інтересів своїх членів у відносинах з цими органами;

- участь у формуванні та реалізації економічної, соціальної політики держави, регулюванні економічних, соціальних, трудових відносин;

- участь у колективних переговорах з укладення Регіональної угоди, координація діяльності роботодавців у виконанні зобов’язань за цією угодою;

- контроль за виконанням іншими сторонами соціального партнерства зобов'язань за Регіональною угодою;

- сприяння максимальному дотриманню інтересів роботодавців при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);

- вдосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників, сприяння поширенню професійних знань та досвіду;

- участь у розробленні та реалізації на обласному рівні державної політики у сфері освіти, зайнятості, професійної орієнтації;

- співробітництво з іноземними і міжнародними організаціями роботодавців та їх об'єднаннями;

- сприяння консолідації роботодавців з метою посилення впливу на формування соціальної, економічної політики на територіальному рівні;

- збалансування попиту і пропозиції робочої сили, запобігання масовому безробіттю шляхом сприяння створенню нових робочих місць, забезпечення раціональної структури зайнятості населення;

-надання інформаційно-консультаційних, правових послуг членам Організації;

- надання допомоги у налагоджені ділових зв’язків між роботодавцями на регіональному, міжрегіональному та міждержавному рівнях, залучення їх до виконання державних, регіональних програм економічного розвитку.

у відповідності з чинним законодавством засновує власні засоби масової інформації, засновує або створює інші юридичні особи у порядку, встановленому чинним законодавством.


4.3. Діяльність Організації щодо досягнення мети та виконання завдань, вказаних в п.4.1. і 4.2. базується на наступних Принципах:

- законності та верховенства права;

- свободи об’єднання;

- незалежності та рівноправності членів;

- самоврядності.

- соціального діалогу;

- аполітичності;

- відкритості та гласності;

- відповідальності за виконання взятих зобов’язань.


4.4. Для виконання завдань, визначених цим Статутом, Організація у встановленому порядку здійснює таку діяльність:

- представляє і захищає свої права та законні інтереси, права та інтереси своїх членів на національному, галузевому, територіальному рівнях, а також у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, професійними спілками, іншими громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами, організаціями в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом;

- вносить до органів державної влади та органів місцевого самоврядування пропозиції з питань, пов’язаних із її статутною діяльністю;

- бере участь у засіданнях робочих та консультативно-дорадчих органів при облдержадміністрації та територіальних підрозділах центральних органів виконавчої влади;

- проводить експертизу проектів нормативно-правових актів з питань, що стосуються прав та інтересів своїх членів, надає свої висновки зацікавленим особам та установам, розробляє проекти програм і нормативно-правових актів з питань, пов’язаних із її статутною діяльністю для внесення їх у встановленому порядку на розгляд відповідних органів;

- виступає із заявами з актуальних питань економічного характеру та соціально-трудових відносин, зверненнями та відкритими листами до вищих посадових осіб держави, центральних законодавчих, виконавчих та судових органів України з проблем, пов’язаних із захистом інтересів роботодавців;

- бере участь у веденні переговорів з укладення Регіональної угоди та делегує своїх представників до обласної тристоронньої соціально-економічної ради, органів управління фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування та інших тристоронніх органів соціального діалогу, здійснює контроль та забезпечує виконання Регіональної угоди в порядку і на умовах, визначених законодавством;

- надає практичну допомогу своїм членам з укладання колективних договорів;

- бере участь у соціальному діалозі, роботі органів соціального діалогу в порядку і на умовах, визначених чинним законодавством з метою вироблення та реалізації державної соціальної і економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин та забезпечення підвищення рівня і якості життя громадян, соціальної стабільності в області;

- координує діяльність своїх членів, пов’язану із забезпеченням зайнятості населення, виконанням науково-технічних, інвестиційних і соціальних програм, спрямованих на збільшення обсягів виробництва продукції та послуг, підвищення їх конкурентоспроможності, поліпшення оплати та умов праці;

- представляє та захищає інтереси своїх членів під час здійснення відповідними контролюючими органами заходів із державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

- бере участь у формуванні і реалізації державної політики зайнятості в порядку, встановленому законодавством;

- проводить заходи, спрямовані на сприяння інвестиційним процесам;

- консультує членів Організації та надає їм методичну допомогу з питань їхньої поточної діяльності;

- на паритетних засадах бере участь в управлінні окремими фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування та нагляді за їх діяльності відповідно до закону;

- сприяє вдосконаленню системи професійно-технічної та вищої освіти, її орієнтації на ринок праці;

- координує дії роботодавців та вживає заходів щодо виконання взятих ними на себе зобов’язань відповідно до Регіональної угоди;

- сприяє вирішенню індивідуальних та колективних трудових спорів (конфліктів);

- у випадках та в порядку, визначених законодавством, виступає стороною колективного трудового спору (конфлікту);

- представники Організації можуть брати участь у роботі примірних комісій трудових арбітражі, які розглядають колективні трудові спори (конфлікти);

- бере участь у формуванні підготовки, перепідготовки і підвищенні кваліфікації працівників;

- бере участь у формуванні державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації, підготовку та перепідготовку кадрів відповідно до потреб регіонального ринку праці;

- співпрацює з організаціями, що представляють інтереси підприємств та інших суб’єктів господарювання, їх об’єднаннями;

- створює громадські комісії, комітети та делегує їм свої повноваження з конкретних питань своєї діяльності;

- надає фінансову допомогу для розвитку та виконання статутних цілей та завдань організаціям (об’єднанням організацій) роботодавців та іншим громадським організаціям, статутами яких передбачено представництво та захист інтересів роботодавців;

- сприяє вдосконаленню системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів своїх членів, їх об’єднань, поширенню професійних знань та досвіду;

- з метою виконання статутних цілей проводить та бере участь у нарадах, круглих столах, семінарах тощо з питань що стосуються прав та інтересів роботодавців в соціальній, трудовій та економічній сферах;

- проводить роботу з узагальнення даних та інформування своїх членів щодо практики застосування норм трудового та іншого законодавства у сфері соціальної, економічної політики, вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів (конфліктів), розгляду цих питань у судових органах;

- здійснює інформаційну, редакційно-видавничу та виставково-ярмаркову діяльність у відповідності до чинного законодавства України.

Стаття 5

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ.


5.1. Членами Організації можуть бути роботодавці власники підприємств, установ, організацій, підприємств незалежно від форми власності або уповноважений ним орган - або фізичні особи - підприємці, які в межах трудових відносин використовують працю фізичних осіб. А також підприємці які ведуть підприємницьку діяльність по Єдиному податку.

5.2. Особи, які відповідають вимогам, зазначеним у п. 5.1. цього Статуту, які поділяють статутні завдання і мають бажання вступити в Організації, повинні подати відповідну письмову заяву на ім’я Голови правління Організації щодо вступу, в якій зобов’язуються виконувати вимоги Статуту Організації, в тому числі сплачувати вступний внесок, членські внески що місячно ( згідно Рішення Правління).

Перелік документів, які додаються до заяви, та членські внески згідно форми підприємницької діяльності, визначаються рішенням Правління Організації.

5.3. Питання про прийняття в члени Організації вирішується Правлінням 2/3 голосів його членів, на підставі відповідної заяви та необхідних для реєстрації відомостей.

5.4. Згідно принципу добровільності вступу і виходу з Організації, кожен член, незалежно від бажання інших її членів, має право у будь-який час вийти з Організації шляхом подання письмової заяви на ім’я Голови Правління Організації, але не раніше місяця з дня подання заяви.

5.5. Члени Організації, які не виконують вимог Статуту Організації, рішень керівних органів, своїми діями або бездіяльністю перешкоджає досягненню мети та реалізації статутних завдань, втратив зв’язки з Організацію; систематично не сплачує Організації внески на виконання статутних завдань,

можуть бути виключені зі складу Організації на підставі пропозицій, зроблених Ревізійною комісією. не виконує рішення керівних органів Організації; своїми діями або бездіяльністю перешкоджає досягненню мети та реалізації статутних завдань Організації

Рішення про виключення приймається Правлінням Організації 2/3 голосів його членів з правом його оскарження на черговій Конференції Організації, яка приймає рішення також 2/3 голосів присутніх на Конференції.

5.6. У випадку виходу члена з Організації майно або кошти, внесені ним для організації діяльності Організації, в тому числі у вигляді вступних та членських внесків, йому не повертаються.

5.7. З метою арбітражного упередження члени Організації мають дотримуватись особливих правил у поводженні між собою в разі виникнення будь яких спорів або конфліктів і не вчиняти дій, які можуть нанести будь-яку шкоду один одному та зашкодити діяльності чи репутації Організації в цілому.

Член Організації, який вдався до неетичних дій по відношенню до іншого члена Організації, вважається таким, що не виконує вимоги та положення цього Статуту та перешкоджає своїми діями досягненню мети Організації і може бути виключений з Організації в порядку, визначеному пунктом 5.5 цього Статуту.

Виключення із членів Організації може бути оскаржено:

- до Правління Організації;

- до Конференції Організації;

- до суду.

5.8. Організація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а члени Організації не несуть відповідальності за зобов'язаннями Організації, крім тих випадків, що прямо передбачені чинним законодавством України, цим Статутом, рішеннями Організації чи окремими угодами між Організації та його членами

Стаття 6

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ.


5.1. Членами Організації можуть бути роботодавці власники підприємств, установ, організацій, підприємств незалежно від форми власності або уповноважений ним орган - або фізичні особи - підприємці, які в межах трудових відносин використовують працю фізичних осіб. А також підприємці які ведуть підприємницьку діяльність по Єдиному податку.

5.2. Особи, які відповідають вимогам, зазначеним у п. 5.1. цього Статуту, які поділяють статутні завдання і мають бажання вступити в Організації, повинні подати відповідну письмову заяву на ім’я Голови правління Організації щодо вступу, в якій зобов’язуються виконувати вимоги Статуту Організації, в тому числі сплачувати вступний внесок, членські внески що місячно ( згідно Рішення Правління).

Перелік документів, які додаються до заяви, та членські внески згідно форми підприємницької діяльності, визначаються рішенням Правління Організації.

5.3. Питання про прийняття в члени Організації вирішується Правлінням 2/3 голосів його членів, на підставі відповідної заяви та необхідних для реєстрації відомостей.

5.4. Згідно принципу добровільності вступу і виходу з Організації, кожен член, незалежно від бажання інших її членів, має право у будь-який час вийти з Організації шляхом подання письмової заяви на ім’я Голови Правління Організації, але не раніше місяця з дня подання заяви.

5.5. Члени Організації, які не виконують вимог Статуту Організації, рішень керівних органів, своїми діями або бездіяльністю перешкоджає досягненню мети та реалізації статутних завдань, втратив зв’язки з Організацію; систематично не сплачує Організації внески на виконання статутних завдань,

можуть бути виключені зі складу Організації на підставі пропозицій, зроблених Ревізійною комісією. не виконує рішення керівних органів Організації; своїми діями або бездіяльністю перешкоджає досягненню мети та реалізації статутних завдань Організації

Рішення про виключення приймається Правлінням Організації 2/3 голосів його членів з правом його оскарження на черговій Конференції Організації, яка приймає рішення також 2/3 голосів присутніх на Конференції.

5.6. У випадку виходу члена з Організації майно або кошти, внесені ним для організації діяльності Організації, в тому числі у вигляді вступних та членських внесків, йому не повертаються.

5.7. З метою арбітражного упередження члени Організації мають дотримуватись особливих правил у поводженні між собою в разі виникнення будь яких спорів або конфліктів і не вчиняти дій, які можуть нанести будь-яку шкоду один одному та зашкодити діяльності чи репутації Організації в цілому.

Член Організації, який вдався до неетичних дій по відношенню до іншого члена Організації, вважається таким, що не виконує вимоги та положення цього Статуту та перешкоджає своїми діями досягненню мети Організації і може бути виключений з Організації в порядку, визначеному пунктом 5.5 цього Статуту.

Стаття 7

КОНФЕРЕНЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ.

7.1. Вищим керівним органом Організації є Конференція членів Організації, яка скликається один раз на три роки Правлінням Організації. Позачергова Конференція Організації скликається Головою Правління Організації, якщо цього вимагає Організація в цілому або на вимогу 2/3 членів Правління Організації. Учасники Організації, що володіють не менш як десятьма відсотками голосів, можуть вимагати скликання Конференції. Якщо вимога учасників про скликання Еонференції не виконана, ці учасники мають право самі скликати Конференцію.

7.2. Про скликання та порядок денний Конференції Правління сповіщає членів не менш, як за 1 місяць до дати проведення Конференції, а позачергової конференції – не менше ніж за два тижні до її проведення.

7.3. При вирішенні питань на Конференції кожен з членів Організації має один голос.

7.4. До виключної компетенції Конференції Організації належать:

• затвердження та внесення змін і доповнень до Статуту Організації;

• визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження програм, планів та звітів про їх виконання;

• обрання Голови та членів Правління Організації, голів Ревізійної та Мандатної комісії Організації строком на 5 років;

• розгляд та затвердження звітів Голови Правління та Ревізійної комісії Організації, оцінка їх діяльності; прийняття рішень про припинення діяльності Організації, призначення Ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу Організації;

• Конференція Організації може приймати рішення з будь яких питань діяльності Організації.

7.5. Питання щодо затвердження та внесення змін до Статуту Організації, відчудження майна Організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Організації та ліквідації приймаються більшістю не менш як 3/4 голосів, якщо інше не встановлено законодавством.

7.6. Конференція вважається правомочною, якщо на ній присутні не менше 60% членів Організації.

7.7. У разі необхідності Конференція може делегувати управлінські повноваження, що не є її виключною компетенцією, Правлінню Організації.

7.8. Рішення Конференції Організації, інші матеріали Конференції оформлюються протоколом, який підписує Головуючий на Конференції.

7.9. На Конференції головує Голова Правління Організації.

Стаття 8

ПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ.


8.1. Керівництво діяльністю Організації в період між конференціями здійснює Правління, члени якого обираються Конференцією строком на 5 років.

8.2. Рішення про скликання Правління, порядок денний, дату проведення приймає Голова Правління Організації і повідомляє про це члени Правління не пізніше як за 2 тижні до його засідання.

8.3. Правління Організації:

• обирає із свого складу Заступників Голови Правління Організації;

• координує та спрямовує діяльність Дирекції Організації;

• координує діяльність членів Організації;

• розглядає і вносить пропозиції щодо проектів нормативно-правових актів органів державної влади та місцевого самоврядування;

• приймає рішення про створення господарських підприємств, затверджує їх статути;

• утворює комісії, комітети та інші робочі органи Організації і затверджує положення про них.

• приймає рішення про дострокове припинення повноважень Голови Правління Організації у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом, та призначає з числа членів Правління виконуючого обов’язки Голови Правління;

• здійснює господарське управління майном Організації;

• затверджує правила, процедури положення про органи управління Організації та інші внутрішні документи, визначає організаційну структуру Організації;

• розподіляє кошти, затверджує кошторис Організації, контролює його виконання, встановлює розміри вступних та членських внесків та порядок їх сплати;

• приймає рішення про заснування друкованих органів Організації та про участь у створенні інших громадських безприбуткових організацій і фондів, а також суб’єктів підприємницької діяльності;

• затверджує структуру штатного апарату, кошторис витрат на утримання Дирекції Організації та Положення про неї;

• затверджує та делегує представників Організації до представницьких органів Сторони роботодавців, дво-, тристоронніх органів, які утворюються відповідно до чинного законодавства та за домовленістю сторін соціального діалогу, в колегії місцевих органів виконавчої влади, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;

• визначає представників Організації у складі управління фондами з окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування;

• визначає порядок формування Президії Правління Організації, її кількісного та персонального складу;

• приймає рішення щодо скликання чергових Конференцій Організації;

• заслуховує інформацію щодо роботи Голови Правління Організації, його заступників, Генерального директора Дирекції, інших органів, створених Правлінням Організації;

• затверджує представників Організації для ведення колективних переговорів для укладання Регіональної угоди та для роботи в інших тристоронніх угодах згідно чинного законодавства, а також рекомендує представників Організації до міжнародних органів та організацій;

• нагороджує членів Організації та приймає рішення про надання матеріальної допомоги за рахунок коштів Організації та про надання інших пільг, встановлених Організацією;

• приймає до Організації нових членів та виключає їх з Організації у випадку і в порядку, передбачених цим Статутом;

• затверджує зразки символіки Організації;

• затверджує Положення про Ревізійну та Мандатну комісії Організації;

• приймає рішення з будь яких питань поточної діяльності Організації, не віднесених до виключної компетенції Конференції.

8.4. Правління Організації проводить свої засідання по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Правління вважається правомочними, якщо на них присутні більше половини його членів.

Правління приймає рішення більшістю голосів присутніх на засіданні його членів. Допускається прийняття рішення Правлінням Організації шляхом опитування (телеконфереції). В цьому випадку проект рішення розсилається всім членам Правління Організації поштою, електронною поштою, факсом. Члени Правління Організації протягом 3-х робочих днів мають повідомити Голову Правління Організації про своє рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо воно підтримане більшістю членів Правління Організації.

У разі, коли рішення не може бути прийняте у зв'язку з рівним розподілом голосів, вирішальним є голос Голови Правління Організації.

8.5. Голова Правління Організації виконує обов’язки головуючого на засіданнях Правління Організації.

8.6. Своїм рішенням Правління Організації може делегувати Голові Правління Організації чи Генеральному директору Дирекції Організації окремі адміністративно-розпорядчі повноваження.

8.7.Позачергові засідання Правління скликаються Головою Правління за його ініціативою або на вимогу не менше половини членів Правління Організації.

8.8. Правління Організації обирає Президію Правління.

8.9. Рішення Правління Організації оформлюються протоколом, який підписує Голова Правління Організації (або за його дорученням заступник), а у разі відсутності Голови Правління Організації головуючий на засіданні Правління.

Стаття 9

ПРЕЗИДІЯ ПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ.


9.1. Керівним органом Організації у період між засіданнями Правління є Президія Правління Організації, яка обирається Правлінням Організації, підзвітна і підконтрольна йому. Очолює Президію Голова Правління Організації.

9.2. Повноваження Президії Правління Організації визначаються цим Статутом та Правлінням Організації у межах повноважень останнього.

Голова Правління Організації та його заступники входять до складу Президії Правління Організації за посадою.

Генеральний директор Дирекції Організації бере участь у засіданнях Президії Правління Організації з правом дорадчого голосу.

9.3. Основною формою роботи Президії Правління Організації є її засідання, які скликаються по мірі необхідності за ініціативою Голови Правління Організації або на вимогу не менше ніж однієї третини членів Президії Організації.

9.4. Президія Правління Організації може приймати рішення, як на засіданнях, так і шляхом опитування її членів.

Повноваження Президії Правління Організації щодо прийняття рішень шляхом опитування (телеконференції) визначаються Регламентом роботи Президії Правління Організації.

Засідання Президії Правління Організації вважається правомочним, якщо для участі в роботі зареєструвалося не менше двох третин членів Президії. Головує на засіданнях Президії Голова Правління Організації, а в його відсутність один із заступників Голови Правління Організації.

9.5. Рішення, прийняте на засіданні Президії Правління Організації, є правомочним, якщо за нього проголосувало більше половини зареєстрованих на її засіданні членів Президії Організації.

Рішення Президії Правління Організації, прийняте шляхом опитування, є правомочним, якщо за нього проголосувало більше половини загального складу Президії Правління Організації.

Рішення Президії Правління Організації набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не передбачено цим рішенням.

9.6. Президія Правління Організації:

• організує виконання рішень, постанов, резолюцій Конференції і Правління Організації;

• визначає позицію Організації в суспільно-економічних і організаційних питаннях її діяльності, готує пропозиції до розгляду на засіданні Правління Організації;

• організує експертизу і розглядає пропозиції щодо проектів розпоряджень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

• виконує інші функції, делеговані Правлінням Організації.

Положення про Президію Правління Організації, форми її роботи та кошторис витрат на її утримання затверджуються Правлінням Організації.

9.7. Протокол рішення Президії Правління Організації оформлюється протоколом, який підписує Голова Правління Організації (або за його дорученням заступник), у разі відсутності Голови Правління Організації на засіданні, головуючий на засіданні Президії Правління Організації.

Стаття 10

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ.


10.1. Голова Правління є вищою посадовою особою Організації, діє від її імені та представляє її інтереси в органах законодавчої і виконавчої влади, громадських об'єднаннях, міжнародних організаціях. У своїй діяльності Голова Правління Організації керується цим Статутом, рішеннями Конференції та Правління Організації, чинним законодавством України.

10.2. Голова Правління Організації обирається Конференцією на 5 років.

10.3. Голова Правління Організації підзвітний та підконтрольний Конференції та Правлінню Організації і несе перед ними персональну відповідальність за виконання або неналежне виконання покладених на нього завдань та функцій.

10.4. Голова Правління Організації:

• представляє Організацію в усіх установах та організаціях України та за її межами, без доручення діє від імені Організації та в її інтересах;

• організує роботу і проводить засідання конференції та Правління Організації, його Президії, несе персональну відповідальність за виконання їх рішень;

• вживає заходів щодо розширення сфер діяльності та впливу Організації в межах визначених цим Статутом та чинним законодавством України;

• приймає рішення з усіх питань діяльності Організації, які не є виключною компетенцією конференції, або не віднесені до повноважень Правління Організації;

• забезпечує виконання рішень, постанов, резолюцій конференції, Правління і Президії Організації;

• призначає Генерального директора Дирекції Організації;

• здійснює оперативне керівництво роботою Організації та контролює порядок її виконання у відповідності з розробленими та затвердженими конференцією та Правлінням Організації програмами і планами;

• підписує договори, угоди та інші документи від імені Організації, в тому числі міжнародні;

• здійснює управління майном Організації, включаючи фінансові кошти, у відповідності з чинним законодавством та цим Статутом;

• здійснює контроль за підготовкою матеріалів та пропозицій до розгляду Конференцією, Правлінням Організації та його Президією;

• вносить пропозиції Правлінню Організації по затвердженню або звільненню його Заступників, визначає та затверджує їхні функції;

• встановлює для працівників апарату Організації систему та розміри оплати праці, додаткові відпустки та інші пільги;

• координує роботу апарату Організації;

• затверджує зразки печатки та штампів Організації;

• приймає рішення з інших питань діяльності Організації, які не є компетенцією Конференції, Правління Організації.

10.5. В разі тимчасової відсутності Голови Правління Організації його обов’язки виконує за посадою його перший заступник, а при відсутності і першого заступника – один із заступників або членів Правління, про що Голова Правління видає відповідний наказ.

Стаття 11

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ.

11.1. Дирекція Організації є її адміністративно-розпорядчим органом та забезпечує діяльність Правління, його Президії та Голови Правління, організує роботу апарату по виконанню рішень керівних органів Організації координує роботу комісій та комітетів Організації.

11.2. Положення про Дирекцію Організації, її структура та кошторис витрат на її утримання затверджуються Правлінням Організації.

11.3. Дирекцію очолює Генеральний директор Організації, який призначається Головою Правління Організації.

11.4. Генеральний директор має право представляти Організацію в державних та інших органах і організаціях, здійснювати дії і укладати без довіреності цивільно-правові угоди, видавати доручення, розпоряджатись кредитами в обсягах затвердженого кошторису на утримання Дирекції, відкривати рахунки в установах банків, здійснювати оперативно-господарське управління майном та коштами Організації, в межах передбачених контрактом.

11.5. Генеральний директор Дирекції Організації:

- затверджує положення про структурні підрозділи Дирекції та інші необхідні документи для забезпечення виконання покладених на неї завдань;

- укладає трудові договори з найманими працівниками Дирекції. Наймані працівники Дирекції підзвітні та підконтрольні Генеральному директору Дирекції Організації;

- звертається із листами до центральних законодавчих, виконавчих та судових органів України з проблем, пов’язаних із захистом інтересів членів Організації;

- забезпечує підготовку Конференцій, засідань Правління, Президії Правління Організації, проведення заходів на виконання рішень Правління Організації, його Президії;

- інформує членів Федерації щодо результатів засідань Правління Організації, його Президії;

- готує пропозиції до кошторису Організації, для розгляду та затвердження Правлінням Організації;

- забезпечує підготовку змістовної частини порядку денного та матеріалів на Конференцію за погодженням із Правлінням Організації;

11.6. Генеральний директор є відповідальним за стан бухгалтерського обліку, своєчасну сплату податків і подання бухгалтерської та іншої звітності.

Стаття 12

РЕГІОНАЛЬНІ ( районні) ВІДДІЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


12.1. Регіональні далі ( районні) відділення Організації є підрозділами ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТОДАВЦІВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ», зі статусом ( не прибуткової) юридичної особи, для досягнення мети та виконання статутних завдань Організації в порядку та на умовах, визначених законодавством України та цим Статутом.

Статути регіональних ( районних) відділень Організації, а також зміни та доповнення до них, в обов’язковому порядку затверджуються Правлінням Організації .

12.2. Регіональні( районні) відділення Організації здійснюють свою діяльність у відповідності з чинним законодавством України, Статутом Організації та власними статутами.

Положення цього Статуту щодо, мети, завдань (напрямів діяльності) та членства в мають бути включені до тексту статутів регіональних відділень Організації.

Регіональне відділення має право використовувати символіку Організації винятково для виконання своїх статутних завдань.

Регіональне відділення має право використовувати знак для товарів та послуг Організації лише після укладення з Організації ліцензійного договору з подальшою його реєстрацією відповідно до чинного законодавства.

Відповідальні працівники Апарату Правління Організації здійснюють виїзди до регіональних відділень Організації з метою надання допомоги в реалізації статутних завдань. Графік таких виїздів затверджується Головою Організації.

12.3. Регіональні відділення Організації є юридичними особами, мають самостійний баланс, печатку і штампи з найменуванням Організації та зі своїм власним найменуванням, рахунки в установах банків, інші реквізити.

Рішення регіональних відділень Організації щодо внесення змін та доповнень до свого статуту, а також рішення про ліквідацію регіонального відділення мають бути погоджені Правлінням Організації.

12.4. Регіональні ( районні)відділення Організації можуть створюватися:

- за ініціативою Правління Організації;

- за ініціативою трудових колективів підприємств, організацій, установ, суб’єктів підприємницької діяльності, підприємців, громадян України,громадських об’єднань, що зареєстровані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, в межах якої створюється регіональне відділення.

12.5. Регіональне відділення Організації може бути ліквідовано рішенням Правління Організації в наступних випадках:

- не виконання або неналежним чином виконання вимог цього Статуту;

- систематичного невиконання рішень керівних органів Організації;

- створення перешкод у досягненні мети та реалізації статутних завдань Організації;

- систематичної несплати Організації внесків на виконання статутних завдань.

Порядок реорганізації та ліквідація регіонального відділення погоджується з Правлінням Організації.

12.6. Регіональне відділення зобов‘язано брати участь у статутній діяльності Організації та підтримувати його фінансово в розмірі, визначеному кошторисом, що затверджується Правлінням.

12.7. Регіональні відділення Організації можуть створювати свої філії та представництва, здійснювати необхідну господарську діяльність безпосередньо або через утворення господарських підприємств із статусом юридичної особи в порядку, встановленому чинним законодавством, з обов'язковим інформуванням про це Правління Організації.

12.8 Вищим керівним органом регіонального відділення є їх загальні збори (конференція).

12.9. Повноваження голови регіонального відділення полягають, зокрема, у наступному:

- керівництві поточною діяльністю регіонального відділення;

- виконанні рішень Конференції Організації , Голови та Правління Організації , загальних зборів (конференції) регіонального відділення;

- реалізації мети Організації та виконанні завдань відповідно до Статуту;

- вирішенні інших необхідних питань, пов‘язаних з діяльністю регіонального відділення відповідно до статуту регіонального відділення і які не входять до компетенції загальних зборів (конференції).

Голова регіонального відділення підзвітний загальним зборам регіонального відділення, Голові та Правлінню Організації і несе перед ними персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань та функцій.

Голова регіонального відділення отримує довіреність від Голови Організації на особисте представництво інтересів Організації на території, на яку поширюється діяльність відповідного регіонального відділення.

Правління Організації може висловити голові регіонального відділення Організації недовіру наступних випадках:

- не виконання або неналежним чином виконання вимог цього Статуту;

- не виконання рішень керівних органів Організації або відповідного регіонального відділення Організації;

- створення перешкод у досягненні мети та реалізації статутних завдань Організації ;

- систематичної несплати Організації внесків на виконання статутних завдань;

- відкликання Головою Організації наданої голові регіонального відділення довіреності на представництво інтересів.

12.10. В разі ліквідації регіонального відділення його голова автоматично виключається із складу Правління Організації.


12.11.ФІЛІЇ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВА ОРГАНІЗАЦІЇ

12.11.1. Філії та Представництва Організації створюються з метою представництва на місцях інтересів Організації у відносинах з третіми особами, органами державної влади всіх рівнів та місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, суб’єктами підприємницької діяльності.

Філія Організації є відокремленим підрозділом, що розташований поза місцезнаходженням Організації та здійснює всі або частину функцій.

Представництво Організації є відокремленим підрозділом, що розташований поза місцезнаходженням Організації та здійснює представництво і захист інтересів Організації.

Філії та Представництва можуть діяти на підставі Положень, які затверджуються рішенням Правління Організації.

Керівники філій та представництв Організації призначаються та звільняються рішенням Правління Організації і діють на підставі довіреності або Положення про відокремлений підрозділ.

12.11.2 Закордонні Філії та Представництва можуть набувати статус юридичної особи відповідно до законодавства країни, у якій вони розташовані.

Як виняток, функції закордонного представництва Організації в окремій країні може виконувати стороння юридична особа, якщо на те надано згоду Правлінням Організації та укладено відповідний договір про представництво інтересів Організації .

12.11.3 Філії та Представництва Організації зобов’язані щорічно здійснювати перерахування до Організації внесків на виконання статутних завдань. Розмір внесків визначається Правлінням Організації.

12.11.4. Повне або часткове неперерахування щорічних внесків на виконання статутних завдань філією чи представництвом Організації є підставою для його ліквідації Правлінням Організації.

12.11.5. Філії та Представництва Організації можуть використовувати символіку Організації виключно для виконання покладених на них представницьких функцій. Використання ними знаку для товарів і послуг Організації можливо тільки при укладанні окремого ліцензійного договору з Організації .

Стаття 13

РЕВІЗІЙНА ТА МАНДАТНА КОМІСІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.

13.1. Контроль за дотриманням цього Статуту, формування та використанням власності Організації, виконанням рішень Конференції та інших керівних органів Організації, її фінансовою та господарською діяльністю, а також діяльністю створених Організацією підприємств здійснює Ревізійна комісія, яка повинна складатись не менше, ніж з трьох осіб.

13.2. Склад Ревізійної комісії обирається та затверджується Конференцією строком на 3 роки.

13.3. Ревізійна комісія проводить ревізії, здійснюючи контроль за виконанням рішень керівних органів Організації, та звітує про результати перед Головою, Правлінням та Конференцією Організації.

13.4. За рішенням Голови, Правління, Конференції Організації Ревізійною комісією проводяться планові та позапланові ревізії.

13.5. Рішення Ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів загальної кількості присутніх на засіданні. Засідання Ревізійної комісії є правомочним за умови присутності двох третин її членів.

13.6. Діяльність Ревізійної комісії регулюється Положенням про неї, яке затверджується Правлінням Організації.

13.7. Для перевірки повноважень учасників Конференції та її легiтимностi створюється Мандатна комiсiя, яка обирається на Конференції Організації та пiдзвiтна її. Кiлькiсний склад комiсiї визначається Конференцією.

13.8. Мандатна комiсiя здiйснює також документальну перевірку дотримання порядку обрання та дострокового відкликання членiв Правління Організації. Рiшення Мандатної комiсiї з цих питань є остаточними та оформлюються протоколом, який в порядку iнформацiї доводиться до відома членiв Правління Організації.

13.9. Мандатна комiсiя може вносити пропозицiї щодо виключення з Організації її членiв, а також виконує iншi функцiї, делеговані їй Правлінням Організації.

13.10. Рiшення Мандатної комiсiї приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв комiсiї.

13.11. Дiяльнiсть Мандатної комiсiї регулюється Положенням про мандатну комiсiю, яке затверджується Правлінням Організації.

Стаття 14

МАЙНО ТА КОШТИ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ.

ГОСПОДАРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ.

14.1. У власності Організації може перебувати рухоме й нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на підставах, передбачених законом.

14.2. У власності Організації може бути майно, що знаходиться за межами України.

14.3. Організація володіє, користується і розпоряджається майном, яке належить їй на праві власності.

14.4. Організація згідно із своїми Статутами володіє, користується і розпоряджаються майном, яке належить їй на праві власності. Майно Організації не перерозподіляється між членами Організації, або його засновниками.

14.5. Члени Організації перераховують кошти у вигляді вступних, членських та цільових внесків.

14.6. Джерелами формування майна та коштів Організації є:

14.6.1. вступні, членські та цільові внески;

14.6.2. пасивні доходи;

14.6.3. добровільні пожертвування;

14.6.4. безповоротна фінансова допомога.

14.7. Порядок формування і використання майна та коштів Організації визначаються цим Статутом та рішеннями Правління Організації.

14.8. Контроль за надходженням майна і коштів та їх витрачанням здійснює Ревізійна комісія.

14.9. Організація має право отримувати від своїх членів належне їм майно у володіння, користування на умовах і в порядку, передбачених цим Статутом або на підставі угод.

14.10. Організація може створити резервний фонд для виконання своїх статутних завдань і зобов'язань, а також фонд соціальної підтримки для надання матеріальної допомоги роботодавцям, соціального захисту, стипендій, премій тощо. Обсяги та положення фондів визначаються і затверджуються Правлінням Організації.

14.11. Організація з метою виконання статутних цілей та завдань має право здійснювати необхідну господарську та фінансову діяльність шляхом створення в установленому законом порядку підприємств, установ або організацій із

статусом юридичної особи, участі в їх діяльності або інший, не заборонений законом спосіб.

14.12. Організація приймає рішення щодо господарської діяльності, визначення умов оплати праці працівників апарату Організації, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до законодавства та цього Статуту.

14.13. Доходи (прибутки), отримані Організацією, використовуються виключно для фінансування видатків Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених Статутом Організації.

14.14. Отримані Організацією доходи (прибутки) або їх частина не підлягають розподілу серед її засновників (учасників), членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

14.15. Організація має право здійснювати щодо свого майна будь які дії та укладати угоди, що не суперечать чинному законодавству та вимогам цього Статуту.

Стаття 15

ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ.

15.1. Організація здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність.

15.2. Порядок ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності визначається чинним законодавством.

15.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Організації здійснює Ревізійна комісія.

Стаття 16

ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

16.1. Організація може бути припинена шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення чи ліквідації на підставі відповідного рішення Конференції Організації або у примусовому порядку за рішенням суду.

Із Організації може бути виділена інша (інші) відповідні організації (об'єднання).

16.2. Одночасно з прийняттям рішення про припинення, Організація приймає рішення про використання майна та коштів Організації, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків з кредиторами.

16.2.1. Члени Асоціації не мають права на частку майна Асоціації, Доходи , майно( активи) Асоціації не підлягають розподілу між членами ( учасниками) Асоціації, а також не підлягають використанню для вигоди окремих членів Асоціації та посадових осіб ( окрім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи.

16.3. Організація може бути примусово розпущена лише за рішенням суду, у випадку якщо вона порушує норми Конституції України та законодавства України.

16.4. Ліквідація Організації здійснюється Ліквідаційною комісією, яка утворюється Конференцією, що прийняла рішення про ліквідацію, або за рішенням суду.

16.5. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Конференції Організації. В разі, якщо Конференція дає відповідне доручення Голові Ліквідаційної комісії, ліквідаційний баланс затверджується Головою Ліквідаційної комісії.

16.6. Припинення Організації тягне за собою виключення її з переліку організацій роботодавців, зареєстрованих головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань державної реалізації державної політики у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, з повідомленням про це в засобах масової інформації.

16.7. У разі ліквідації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) Організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом.

16.8. Після припинення діяльності Організації майно, надане їй у користування, повертається його власнику.

16.9. Організація вважається такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, згідно чинного законодавства.

Стаття 17

НАГОРОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ

17.1. Нагороди Організації – є формою відзначення членів та найманих працівників Організац за активну участь в реалізації мети та завдань Організації. Види нагород Організації визначаються Положенням про нагороди Організації, яке затверджується Правлінням Організації.

17.2. Не члени Організації можуть бути нагороджені Організацією на підставі окремого рішення Правління Організація. Як правило, нагородження Організацією проводиться наказом Голови за поданням відповідного регіонального відділення, філії, представництва або члена Правління Організації. Нагородженому вручається нагорода Організації та документ, що посвідчує отримання нагороди. Нагородження Організація може бути проведено посмертно.

17.3. Позбавлення нагород Організації може бути проведено наказом Голови Організації лише у разі засудження нагородженого за вчинення злочину.

Стаття 18

ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ


18.1. Зміни та доповнення до цього Статуту приймаються Конференцією у порядку, визначеному цим Статутом, та оформлюються у письмовій формі.

18.2. Прийняті Конференцією зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства.

18.3. Організація щорічно звітує перед своїми членами шляхом оприлюднення звітів про виконання статутних завдань

Голова ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТОДАВЦІВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ»,

_________________ / Борщенко Ю.М./